AllTalentBank

Điều khoản sử dụng dịch vụ

Phần của Thỏa thuận này

Thỏa thuận này bao gồm các điều khoản và điều kiện sau đây (sau đây gọi là “Điều khoản Chung”) và các điều khoản và điều kiện cụ thể, nếu có, liên quan đến việc sử dụng các Dịch vụ cụ thể (sau đây gọi là “Điều khoản dịch vụ cụ thể”). Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều khoản Chung và Điều khoản dịch vụ cụ thể, thì Điều khoản dịch vụ cụ thể sẽ được ưu tiên áp dụng.

 

Chấp nhận thỏa thuận

Bạn phải đủ tuổi pháp lý để ký kết một thỏa thuận ràng buộc để chấp nhận Thỏa thuận. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản Chung, đừng sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi. Nếu bạn đồng ý với Điều khoản Chung và không đồng ý với bất kỳ Điều khoản dịch vụ cụ thể nào, đừng sử dụng Dịch vụ tương ứng. Bạn có thể chấp nhận Thỏa thuận bằng cách đánh dấu vào ô kiểm hoặc nhấp vào nút để thể hiện sự chấp nhận của bạn đối với Thỏa thuận hoặc bằng cách thực sự sử dụng các Dịch vụ.

 

Mô tả dịch vụ

Chúng tôi cung cấp phần mềm đám mây và các ứng dụng cho doanh nghiệp, bao gồm các ứng dụng ngoại tuyến và di động (“Dịch vụ” hoặc “Các Dịch vụ”). Bạn có thể sử dụng các Dịch vụ cho mục đích cá nhân và kinh doanh hoặc cho mục đích kinh doanh nội bộ trong tổ chức mà bạn đại diện. Bạn có thể kết nối với các Dịch vụ khi sử dụng bất kỳ trình duyệt Internet nào được các Dịch vụ hỗ trợ. Bạn chịu trách nhiệm về việc truy cập Internet và thiết bị cần thiết để sử dụng các Dịch vụ. Bạn có thể tạo và chỉnh sửa nội dung với tài khoản người dùng của mình và nếu bạn chọn làm như vậy, bạn có thể xuất và chia sẻ nội dung đó.

 

Dùng thử miễn phí

Thời gian dùng thử: Nếu bạn đăng ký dùng thử miễn phí, ALLTALENTBANK sẽ cung cấp dịch vụ cho bạn miễn phí cho đến khi kết thúc thời gian dùng thử miễn phí cho dịch vụ áp dụng (trừ khi bạn chấm dứt trước đó), khi bắt đầu bất kỳ đăng ký trả phí nào cho dịch vụ, hoặc khi ALLTALENTBANK chấm dứt theo quyết định riêng. Điều khoản dùng thử: Bất kể điều gì trái lại trong phần này, dịch vụ được cung cấp “như” trong thời gian dùng thử, không bảo hành, không đảm bảo, không hỗ trợ, và không chịu trách nhiệm pháp lý của bất kỳ loại nào, theo pháp luật cho phép.

 

Nghĩa vụ đăng ký của người dùng

Bạn cần đăng ký một tài khoản người dùng bằng cách cung cấp tất cả thông tin cần thiết để truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ. Nếu bạn đại diện cho một tổ chức và muốn sử dụng Dịch vụ cho mục đích nội bộ công ty, chúng tôi khuyên bạn và tất cả người dùng khác từ tổ chức của bạn đăng ký tài khoản người dùng bằng cách cung cấp thông tin liên lạc của công ty của bạn. Đặc biệt, chúng tôi khuyên bạn sử dụng địa chỉ email công ty. Bạn đồng ý:

 1. Cung cấp thông tin về bản thân chính xác, đúng sự thật, cập nhật và đầy đủ như được yêu cầu bởi quá trình đăng ký; và
 2. Duy trì và cập nhật kịp thời thông tin được cung cấp trong quá trình đăng ký để đảm bảo nó chính xác, đúng sự thật, cập nhật và đầy đủ.

Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không chính xác, không đúng sự thật, lỗi thời hoặc không đầy đủ, hoặc nếu ALLTALENTBANK có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác, không đúng sự thật, lỗi thời hoặc không đầy đủ, ALLTALENTBANK có thể chấm dứt tài khoản người dùng của bạn và từ chối việc sử dụng hiện tại hoặc tương lai của bất kỳ hoặc tất cả Dịch vụ.

 

Hạn chế sử dụng

Ngoài tất cả các điều khoản và điều kiện khác của Thỏa thuận này, bạn không được phép:

 1. Chuyển giao Dịch vụ hoặc có sẵn cho bất kỳ bên thứ ba nào;
 2. Cung cấp bất kỳ dịch vụ nào dựa trên Dịch vụ mà không có sự cho phép bằng văn bản trước;
 3. Cho phép sử dụng chung giấy phép người dùng hoặc sử dụng bởi nhiều hơn một cá nhân ngoại trừ việc gán lại giấy phép người dùng cho một người dùng mới;
 4. Trừ khi được phép áp dụng theo luật, cố gắng tháo dỡ, kỹ đảo ngược hoặc giải mã Dịch vụ;
 5. Sử dụng các liên kết của bên thứ ba đến các trang web mà không đồng ý với điều khoản và điều kiện trang web của họ;
 6. Đăng liên kết đến các trang web của bên thứ ba hoặc sử dụng logo, tên công ty, v.v. của họ mà không có sự cho phép bằng văn bản trước của họ;
 7. Cố gắng truy cập trái phép vào Dịch vụ hoặc các hệ thống hoặc mạng liên quan;
 8. Sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể làm hại, vô hiệu hóa, quá tải, làm suy giảm hoặc gây hại cho bất kỳ máy chủ, mạng, hệ thống máy tính, nguồn lực của ALLTALENTBANK;
 9. Sử dụng Dịch vụ để gửi hoặc lưu trữ vật liệu chứa virus máy tính, sâu máy tính hoặc các mã máy tính, tệp, kịch bản hoặc chương trình độc hại khác;
 10. Sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào can thiệp hoặc làm gián đoạn tính toàn vẹn, an ninh hoặc hiệu suất của Dịch vụ, các thành phần và dữ liệu chứa trong đó;
 11. Tạo một danh tính giả để lừa dối bất kỳ người nào về danh tính hoặc nguồn gốc của bất kỳ thông tin liên lạc nào;
 12. Chủ trì, hiển thị, tải lên, chỉnh sửa, xuất bản, truyền tải, lưu trữ, cập nhật hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin nào thuộc về người hoặc tổ chức khác và bạn không có quyền, bao gồm thông tin cá nhân hoặc bảo mật của bất kỳ người hoặc tổ chức nào mà bạn không có sự đồng ý hoặc cho phép từ người hoặc tổ chức đó;
 13. Sử dụng Dịch vụ để truyền thông tin là sai và không chính xác, và được viết hoặc xuất bản dưới bất kỳ hình thức nào, với mục đích lừa dối hoặc quấy rối một người, tổ chức hoặc cơ quan nào đó để thu lợi về mặt tài chính hoặc gây ra tổn thương cho bất kỳ người nào;
 14. Vi phạm bất kỳ luật lệ địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế nào áp dụng;
 15. Sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích cạnh tranh hoặc đánh giá so sánh nào; và
 16. Loại bỏ hoặc làm mờ bất kỳ thông báo sở hữu hoặc thông báo khác có trong Dịch vụ.

 

Gửi thư rác và Hoạt động bất hợp pháp

Bạn đồng ý chịu trách nhiệm toàn bộ về nội dung các bản truyền của mình thông qua Dịch vụ. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ cho mục đích bất hợp pháp hoặc để truyền bá tài liệu là bất hợp pháp, bôi nhọ, quấy rối, vu khống, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, lạm dụng, đe dọa, có hại, tục tĩu, khiêu dâm, thô tục, hoặc là không thể chấp nhận được, xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo, khuyến khích chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chứa virus hoặc mã độc hại, hoặc vi phạm hoặc có thể vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền khác của người khác. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ để truyền “thư rác”, “spam”, “thư chuỗi”, “lừa đảo” hoặc phân phối hàng loạt không được yêu cầu qua email. Chúng tôi có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ nếu có lý do hợp lý để tin rằng bạn đã sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc không được phép nào.

 

Ứng dụng bên thứ ba

Dịch vụ ALLTALENTBANK tích hợp với nhiều ứng dụng bên thứ ba (sau đây gọi là “Ứng dụng bên thứ ba”). Việc truy cập và sử dụng các Ứng dụng bên thứ ba có thể yêu cầu chấp nhận các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật áp dụng cho các Ứng dụng bên thứ ba (sau đây gọi là “Điều khoản bên thứ ba”). Bạn có trách nhiệm đọc và hiểu Điều khoản bên thứ ba trước khi truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Ứng dụng bên thứ ba. Bạn công nhận và đồng ý rằng ALLTALENTBANK không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Ứng dụng bên thứ ba nào. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước cho bạn, bất cứ khi nào hợp lý có thể, bạn công nhận và đồng ý rằng ALLTALENTBANK có thể, bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của chúng tôi, mà không cần thông báo cho bạn, tạm ngừng, hạn chế hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào hoặc loại bỏ khỏi Dịch vụ ALLTALENTBANK, bất kỳ Ứng dụng bên thứ ba nào, mà không chịu trách nhiệm với bạn, bao gồm nhưng không giới hạn bởi bất kỳ tổn thất lợi nhuận, doanh thu, dữ liệu, uy tín hoặc các tổn thất vô hình khác.

 

Phí và Thanh toán

Gia hạn đăng ký: Đăng ký của bạn sẽ tự động được gia hạn vào cuối mỗi kỳ đăng ký trừ khi bạn chuyển sang kế hoạch miễn phí hoặc thông báo cho chúng tôi rằng bạn không muốn gia hạn đăng ký.

Thông báo không gia hạn: Nếu bạn không muốn gia hạn đăng ký của mình, bạn phải thông báo cho chúng tôi ít nhất bảy ngày trước ngày gia hạn. Nếu bạn không chuyển sang kế hoạch miễn phí và không thông báo cho chúng tôi về quyết định không gia hạn của mình, đăng ký của bạn sẽ tự động tiếp tục, và chỉ trong trường hợp cố gắng gia hạn không thành công, tài khoản của bạn mới được hạ cấp xuống kế hoạch miễn phí.

Thay đổi về phí và dịch vụ: Chúng tôi có thể thay đổi giá cho bất kỳ Dịch vụ nào hoặc bắt đầu tính phí cho các dịch vụ hiện đang miễn phí. Bất kỳ thay đổi giá nào sẽ không áp dụng cho đến khi kết thúc chu kỳ thanh toán hiện tại của bạn.

Thuế: Trong trường hợp bất kỳ loại thuế nào như VAT, thuế bán hàng, hoặc tương tự được áp dụng cho việc đăng ký Dịch vụ của bạn (“Thuế”) theo luật địa phương, tiểu bang, tỉnh, hoặc nước ngoài, ALLTALENTBANK sẽ xuất hóa đơn cho bạn cho những Thuế này. Bạn đồng ý thanh toán những Thuế này bổ sung vào phí đăng ký. ALLTALENTBANK sẽ cung cấp cho bạn hóa đơn theo định dạng được quy định bởi các luật áp dụng.

 

Tài khoản tổ chức và Quản trị viên

Đăng ký tài khoản:

 • Nhân sự của doanh nghiệp phải đăng ký tối thiểu 1 tài khoản.
 • Các công ty tuyển dụng phải đăng ký tối thiểu 4 tài khoản, bao gồm ít nhất một tài khoản quản trị viên có quyền kiểm soát các tài khoản khác.

 

Tài khoản tổ chức và Quản trị viên đơn lẻ: Khi bạn đăng ký tài khoản cho tổ chức của mình, bạn sẽ chỉ định một quản trị viên duy nhất. Quản trị viên này có quyền lực đầy đủ để tùy chỉnh Dịch vụ theo nhu cầu của tổ chức bạn và quản lý người dùng trong tài khoản tổ chức của bạn.

Bổ nhiệm quản trị viên đơn lẻ: Nếu tài khoản tổ chức của bạn được tạo và thay mặt bạn bởi bên thứ ba, quản trị viên duy nhất được bổ nhiệm sẽ là cá nhân duy nhất với quyền hành quản trị cao nhất. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng bạn đã ký kết một thỏa thuận phù hợp với bên thứ ba này, xác định rõ ràng vai trò và quyền hạn của quản trị viên duy nhất trong tổ chức của bạn.

Quản lý và Kiểm soát: Để đảm bảo tổ chức không mất quyền kiểm soát quyền quản trị, một bên thứ ba được chỉ định sẽ chịu trách nhiệm khởi xướng quy trình phục hồi kiểm soát trong trường hợp mất quyền kiểm soát như vậy. ALLTALENTBANK giữ quyền chuyển giao quyền kiểm soát cho cá nhân nào đó cung cấp bằng chứng thỏa đáng về quyền ủy quyền hành động thay mặt tổ chức. Bạn đồng ý không khiếu nại ALLTALENTBANK về hậu quả của bất kỳ hành động nào được ALLTALENTBANK thực hiện một cách thiện chí liên quan đến vấn đề này.

Trách nhiệm của bạn: Bạn chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu tài khoản tổ chức của mình và bổ nhiệm một quản trị viên đơn lẻ có năng lực và đáng tin cậy. Bạn phải đảm bảo tất cả các hoạt động trong tài khoản tổ chức của mình tuân thủ Thỏa thuận này. Xin lưu ý rằng ALLTALENTBANK không chịu trách nhiệm quản lý tài khoản và quản lý dịch vụ nội bộ cho bạn.

 

Thông tin cá nhân và Quyền riêng tư

Thông tin cá nhân bạn cung cấp cho ALLTALENTBANK thông qua Dịch vụ được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư của ALLTALENTBANK. Việc bạn quyết định sử dụng Dịch vụ biểu thị sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư của ALLTALENTBANK. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các thông tin nhạy cảm khác của mình. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản người dùng của mình và bạn đồng ý thông báo ngay lập tức cho chúng tôi về bất kỳ sử dụng trái phép nào của tài khoản người dùng của bạn qua email đến contact@lisod.jp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh do việc truy cập và/hoặc sử dụng trái phép tài khoản người dùng của bạn, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác.

 

Thông tin liên lạc từ ALLTALENTBANK

Dịch vụ có thể bao gồm một số thông tin liên lạc từ ALLTALENTBANK, như thông báo dịch vụ, tin nhắn quản trị và bản tin. Bạn hiểu rằng những thông tin liên lạc này sẽ được coi là một phần của việc sử dụng Dịch vụ. Là một phần của chính sách bảo vệ quyền riêng tư tuyệt đối cho bạn, chúng tôi cũng cung cấp cho bạn lựa chọn từ chối nhận bản tin từ chúng tôi. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể từ chối nhận thông báo dịch vụ và tin nhắn từ quản trị viên.

 

Khiếu nại

Nếu chúng tôi nhận được khiếu nại từ bất kỳ người nào liên quan đến hoạt động của bạn như một phần của việc sử dụng Dịch vụ, chúng tôi sẽ chuyển khiếu nại đó đến địa chỉ email chính của tài khoản người dùng của bạn. Bạn phải trả lời trực tiếp cho người khiếu nại trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được khiếu nại do chúng tôi chuyển tiếp và sao chép ALLTALENTBANK trong liên lạc. Nếu bạn không phản hồi cho người khiếu nại trong vòng 10 ngày kể từ ngày email của chúng tôi gửi đến bạn, chúng tôi có thể tiết lộ tên và thông tin liên hệ của bạn cho người khiếu nại để hỗ trợ người đó thực hiện hành động pháp lý chống lại bạn. Bạn hiểu rằng việc bạn không phản hồi lại khiếu nại được chuyển tiếp trong thời hạn 10 ngày sẽ được coi là sự đồng ý của bạn với việc ALLTALENTBANK tiết lộ tên và thông tin liên hệ của bạn cho người khiếu nại.

 

Chính sách tài khoản người dùng không hoạt động

Chúng tôi có quyền chấm dứt các tài khoản người dùng không trả phí và không hoạt động liên tục trong khoảng thời gian 120 ngày. Trong trường hợp chấm dứt, tất cả dữ liệu liên quan đến tài khoản người dùng đó sẽ bị xóa. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về việc chấm dứt này và lựa chọn để sao lưu dữ liệu của bạn. Chính sách xóa dữ liệu có thể được áp dụng đối với một hoặc tất cả Dịch vụ. Mỗi Dịch vụ sẽ được coi là một dịch vụ độc lập và riêng biệt cho mục đích tính toán khoảng thời gian không hoạt động. Nói cách khác, hoạt động trong một Dịch vụ không đủ để giữ tài khoản người dùng của bạn sử dụng trong Dịch vụ khác. Trong trường hợp của các tài khoản có nhiều hơn một người dùng, nếu ít nhất một trong các người dùng đó hoạt động, tài khoản sẽ không được coi là không hoạt động.

 

Quyền sở hữu dữ liệu

Sở hữu nội dung: Bạn giữ quyền sở hữu đối với nội dung mà bạn tạo ra hoặc lưu trữ. ALLTALENTBANK tôn trọng quyền này và công nhận bạn là chủ sở hữu của nội dung của mình.

Giới hạn sử dụng của ALLTALENTBANK: Việc sử dụng dịch vụ của ALLTALENTBANK không cấp cho ALLTALENTBANK quyền sử dụng, sao chép, điều chỉnh, sửa đổi, xuất bản, hoặc phân phối nội dung bạn tạo ra hoặc lưu trữ trong tài khoản người dùng của bạn cho mục đích thương mại, tiếp thị, hoặc tương tự, trừ khi bạn cho phép.

 

Nội dung tạo bởi người dùng

Trách nhiệm cá nhân: Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho nội dung bạn tạo ra và chịu hậu quả của việc phát tán hoặc xuất bản nó. Nếu nội dung được công bố công khai, nó có thể được truy cập qua internet và các công cụ tìm kiếm.

Bảo vệ quyền riêng tư: Bạn phải đảm bảo rằng bạn không vô ý làm cho bất kỳ nội dung riêng tư nào thành công khai.

Sử dụng nội dung của người khác: Nếu bạn nhận được nội dung từ người dùng khác, bạn chỉ được phép sử dụng nó cho mục đích cá nhân và lấy thông tin; và bạn đồng ý không sử dụng, sao chép, phân phối, truyền dẫn, phát sóng, hiển thị, bán, cấp phép, hoặc khai thác nội dung đó cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu quyền đến nội dung đó.

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Khi sử dụng dịch vụ và gặp phải nội dung có bản quyền hoặc tính năng bảo vệ bản sao, bạn đồng ý không loại bỏ những bản quyền này hoặc vô hiệu hóa các tính năng bảo vệ bản sao.

Quyền xuất bản nội dung: Khi xuất bản nội dung có bản quyền trên dịch vụ, bạn xác nhận rằng bạn có sự đồng ý, ủy quyền, hoặc phép từ mọi người có thể yêu cầu quyền đối với nội dung đó để có thể sử dụng được.

Quyền can thiệp của ALLTALENTBANK: ALLTALENTBANK có quyền chặn truy cập hoặc loại bỏ nội dung bạn đã làm nếu ALLTALENTBANK nhận được khiếu nại về tính hợp pháp hoặc vi phạm quyền của bên thứ ba trong nội dung đó.

Xử lý khiếu nại và phản đối: Các thủ tục cụ thể được đặt ra để xử lý các khiếu nại về vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quyền của bên thứ ba trong nội dung bạn phát tán hoặc xuất bản, cũng như nếu bạn muốn phản đối việc ALLTALENTBANK chặn hoặc gỡ bỏ nội dung.

 

Miễn trừ bảo hành

Bạn rõ ràng hiểu và đồng ý rằng việc sử dụng các dịch vụ là hoàn toàn của bạn. Các dịch vụ được cung cấp trên cơ sở và tùy theo tình trạng. ALLTALENTBANK từ chối mọi bảo hành dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, các bảo hành ngụ ý về tính thương mại và phù hợp cho một mục đích cụ thể. ALLTALENTBANK không đảm bảo rằng các dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn, hoặc không lỗi. Việc sử dụng bất kỳ tài liệu nào tải về hoặc thu được thông qua việc sử dụng các dịch vụ sẽ tùy thuộc vào quyết định và rủi ro của bạn và bạn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất kỳ thiệt hại nào cho hệ thống máy tính, điện thoại di động, thiết bị không dây hoặc dữ liệu của bạn từ việc sử dụng các dịch vụ hoặc tải về bất kỳ tài liệu nào như vậy. Không có lời khuyên hay thông tin, dù là bằng văn bản hay qua lời nói, nhận được từ bạn bởi ALLTALENTBANK, các nhân viên hoặc đại diện của mình sẽ tạo ra bất kỳ bảo hành nào không được rõ ràng nêu trong hợp đồng.

 

Giới hạn trách nhiệm

Bạn đồng ý rằng ALLTALENTBANK, trong bất kỳ trường hợp nào, không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp, tình cờ, không trực tiếp, đặc biệt, trừng phạt, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào khác hoặc làm mất lợi nhuận kinh doanh, gián đoạn kinh doanh, hỏng máy tính, mất thông tin kinh doanh, hoặc mất mát khác phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ, ngay cả khi Alltalentbank đã được thông báo về khả năng của tổn thất như vậy. Trong bất kỳ trường hợp nào, tổng trách nhiệm của ALLTALENTBANK đối với bạn trong bất kỳ dịch vụ nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp, không vượt quá một nghìn đô la ($1000) hoặc phí bạn đã trả trong mười hai (12) tháng trước sự kiện đầu tiên dẫn đến trách nhiệm như vậy, tùy theo việc nào cao hơn.

 

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường cho ALLTALENTBANK, các giám đốc, nhân viên, nhà cung cấp, và các đối tác không bị hại từ và chống lại bất kỳ tổn thất, thiệt hại, tiền phạt và chi phí (bao gồm phí luật sư và chi phí) phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ yêu cầu nào rằng bạn đã sử dụng Dịch vụ vi phạm quyền của bên khác, vi phạm bất kỳ luật nào và quy định nào của Thỏa thuận, hoặc bất kỳ yêu cầu nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ, trừ khi việc sử dụng đó được ALLTALENTBANK ủy quyền.

 

Tạm dừng và Chấm dứt

ALLTALENTBANK có quyền tạm dừng tài khoản người dùng của bạn hoặc hạn chế tạm thời quyền truy cập vào toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ Dịch vụ nào trong trường hợp nghi ngờ hoạt động bất hợp pháp, thời gian không hoạt động kéo dài, hoặc theo yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác. Các phản đối về việc tạm dừng hoặc vô hiệu hóa tài khoản người dùng nên được gửi đến contact@lisod.jp trong vòng ba mươi ngày kể từ khi được thông báo về việc tạm dừng. ALLTALENTBANK có thể chấm dứt một tài khoản người dùng đã bị tạm dừng hoặc vô hiệu hóa sau ba mươi ngày. ALLTALENTBANK cũng sẽ chấm dứt tài khoản người dùng theo yêu cầu của bạn.

Chúng tôi giữ quyền chấm dứt tài khoản người dùng của bạn và từ chối cung cấp Dịch vụ nếu có lý do để tin rằng bạn đã vi phạm Thỏa thuận. Bạn có quyền chấm dứt tài khoản người dùng của mình nếu ALLTALENTBANK vi phạm nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này, và trong trường hợp đó, bạn sẽ nhận được hoàn trả tỉ lệ các khoản phí đã trả trước. Việc chấm dứt một tài khoản người dùng sẽ dẫn đến việc từ chối quyền truy cập vào tất cả Dịch vụ, xóa thông tin trong tài khoản người dùng của bạn như địa chỉ email và mật khẩu, và xóa tất cả dữ liệu trong tài khoản người dùng của bạn.

 

Chỉnh sửa điều khoản sử dụng dịch vụ

Chúng tôi giữ quyền chỉnh sửa Thỏa thuận này, và chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào thông qua một thông báo hoặc bằng cách gửi email đến địa chỉ email của bạn. Nếu có những thay đổi quan trọng ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo trước ít nhất 30 ngày qua email. Nếu Thỏa thuận được chỉnh sửa ảnh hưởng đáng kể đến quyền lợi của bạn liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, bạn có lựa chọn chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ bằng cách gửi email cho ALLTALENTBANK trong vòng 30 ngày kể từ khi được thông báo về các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau ngày hiệu lực của bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với Thỏa thuận được chỉnh sửa.

 

Kết thúc điều khoản sử dụng dịch vụ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến Thỏa thuận này, vui lòng liên hệ chúng tôi tại contact@lisod.jp.